Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne annonceres i Fynslund Magasinet og på hjemmesiden. Der holdes oftest et møde om måneden kl. 19-22 i konfirmandstuen i Lejrskov Præstegård.

Møderne er åbne for alle medlemmer af folkekirken i Lejrskov og Jordrup sogne.

Menighedsrådsmøder

  Der indkaldes til

  Dato: Torsdag

  Blad nr.

  menighedsrådsmøde i

   

   

  D. 12. maj 2016

  Formandens initialer:

  A.C.

  Lejrskov Præstegård

  Kl. 19.00

   

  Dagsorden

  Beslutning

   

  1.Godkendelse af dagsorden.

   

  2. Budget 2017.

   

  3. Kultur- og idrætscenter. Hensigtserklæring fremlægges.

   

  4. Kursus for valgbestyrelser 10. aug. Deltagere?

   

  5. Menighedsrådsvalg – kandidater?

   

  6. Pilgrimsvandring. Skal vi arrangere en?

  7. Kalenderen

   

  8.  Orientering fra udvalgene:

  a.    Personalet

  b.    Kirke- og kirkegård

  c.    Kontaktperson

  d.    Mødeudvalg

   e.   Korudvalg.

   f.    Præstegård

   g.   Menighedsplejen

   

  9.  Emner til næste møde

   

  10. Eventuelt.

   

  Lejrskov 12. maj 2016

   

    

   

   

  Afbud: Anni, Jens Jørgen og Joan. Alice deltager ved mødet.

  1. Godkendt.

  2. Budget gennemgået og justeret.  

  3. Hensigtserklæringen vedtaget i halbestyrelsen. Hensigtserklæringen vedtaget i menighedsrådet. Forslag til deltagere i de fire arbejdsgrupper: Joan (indhold og aktiviteter), Asger (organisation, drift og økonomi), Niels (rum og rammer), Jens Jørgen (kommunikation)

  4. Joan, Asger, Sussi.

  5. Kandidater efterspørges.

  6. Mødeudvalget arbejder videre med sagen.

  7. Menighedsrådsmødet den 14, juni rykkes til kl. 19:30.

  8. a. Intet.

  b. Højtryksrenser indkøbes til kirkegården. Afdækning af kirkegårdsmuren i Jordrup sættes i gang og udføres i beton. Væggene i våbenhuset repareres og males. Dørene i graverhuset i Jordrup binder. De repareres, og der monteres automatisk dørlås.  

  c. Intet.

  d. Mødes på tirsdag den 17.

  e. Intet.

  f. Lister omkring vinduer og ved kviste ses efter med henblik på, om de skal males.

  g. Intet.
  9. Budgetønsker 2017. Budgetvedtagelse. Alice deltager på næste møde. Hvordan får vi klaret de personalemæssige opgaver? Kirkesyn til mødet i august. Lindetræer efterses.

  10. Skal vi have en ”daglig leder” til at varetage diverse personaleopgaver?

   

   

   

   

   

  Der indkaldes til

  Dato: Tirsdag

  Blad nr.

  menighedsrådsmøde i

   

   

  D. 12. april 2016

  Formandens initialer:

  A.C.

  Lejrskov Præstegård

  Kl. 19.00

   

  Dagsorden

  Beslutning

   

  1.Godkendelse af dagsorden.

   

  2. Spørgsmål til årsregnskabet 2015

   

  3. Skitse til forbedring af adgangsforhold til Lejrskov kirke fremlægges.

   

  4. Kirkegårdsmur i Jordrup. Reparation.

   

  5. Kor. Hvordan kommer vi videre?

   

  6. Kalender. Kommende arrangementer.

   

  7.  Kultur- og idrætscenter. Status

   

  8. Orientering fra udvalgene:

  a.    Personalet

  b.    Kirke- og kirkegård

  c.    Kontaktperson

  d.    Mødeudvalg

   e.   Korudvalg. Korets status og fremtid.

   f.    Præstegård

   g.   Menighedsplejen

   

  9.  Erfaringsopsamling med henblik på det kommende nyvalgte menighedsråds arbejde.

   

  10. Hjertestarter ved kirkerne?

   

  11. Kirkebil. Hvilken ordning har vi?

   

  12. Kirkestien.

   

  13. Næste mødedato ændres?

   

  14. Emner til næste møde.

   

  15. Eventuelt.

   

  Lejrskov 12. april 2016

   

  Underskrifter:

    

   

   

  Afbud: Sussi

  Helene Eiler Ernst er med til mødet fra kl. 19.

  1. Godkendt, nr. 5 behandles først.

   

  2. Ingen spørgsmål. Årsmøde m. orientering om regnskab og ønsker og planer, Mødedato fastlægges senere

   

  3. Fotos med rampe og beskrivelse fremlagt. Kirkeværgen går videre med udførelsen af arbejdet.

   

  4. Model med zinkinddækning fremvist. Vi undersøger, om der kan laves en holdbar løsning med betonafslutning på kirkegårdsmuren.  

   

  5. Stor tak for den flotte start på koret. Korets øvning på skolen har fremmet deltagelsen bl.a. af praktiske årsager.
  Kontakt med 60 børn fra 0. til 5. kl. Stort spænd. Det gør en stor forskel for korarbejdet om børnene kan læse (fra ca. 3. kl.) Vi satser på at få to kor i gang, som øver samme dag. Et spirekor for 0. – 2. kl. og et børnekor fra 3. – 6. kl. Øvning på skolen så vidt muligt. Bustransport til kirken/konfirmandstuen, når der er behov for det. Øvedagen fastlægges, når vi kender skolens skema.

   

  6. Døvemenigheden laver gudstjeneste i Lejrskov den 22. maj kl. 14 med kaffe bagefter i konfirmandstuen. Konfirmandindskrivning den 2. juni kl. 19.

  Friluftsgudstjenste den 19. juni kl. 10:30 v. Jordrup Kirke

   

  7. a. Knud, Joan, Sussi, Asger og Niels er med i arbejdsgruppen sammen med repræsentanter fra idrætsforeningen. Hensigtserklæring om samarbejdet mellem menighedsråd og idrætsforening er ved at blive udarbejdet. Artikel om projektet i næste nummer af Fynslundmagasinet. Borgermøde om visionerne den 31. maj. Hensigtserklæring fremlægges på næste møde

   

  8. a. Ruth ser efter konfirmandernes poser søndag den 24.

  b. Kirkediget omkring Lejrskov kirkegård repareres, når vejret er tørt nok til det. Højttaleranlæg installeres i Jordrup Kirke og headset købes. Varmeanlægget i Jordrup Kirke repareres. Radiator (skærmvæg) ved orgel indkøbes til Lejrskov Kirke. Varmeplade indkøbes til begge kirker og monteres til maj.

  c. MUS – samtaler forestår.

  d. Næste møde den 17.maj.

  e. Se punkt 5.

  f. Ejner indkøber støvsuger til konfirmandstue.

  g. Ingenting.

   

  9. Vi beslutter, at menighedsrådet skal bestå af ni valgte medlemmer efter valget. Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september.

   

  10. Vi indkøber en til Lejrskov Kirke. Ejner graver undersøger markedet.

   

  11. Vi refunderer udgifter til taxa til gudstjeneste og kirkelige handlinger for ældre og gangbesværede.

   

  12. Se punkt 3.

   

  13. Mødet den 19. maj flyttes til den 12. maj

  Mødet den 22. juni flyttes til den 14. juni.

   

  14. Budget 2017, menighedsrådsvalg – kandidater, kultur- og idrætscenter.

   

  15. Intet

   

   

   

   

  Dagsorden menighedsrådsmøde 8. marts

  Referat

  Dato: Tirsdag

  Blad nr.

  menighedsrådsmøde i

   

   

  D. 8. marts 2016

  Formandens initialer:

  A.C.

  Lejrskov Præstegård

  Kl. 19.00

   

  Dagsorden

  Beslutning

   

  1.Godkendelse af dagsorden.

   

  2. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Alice Junker medvirker

   

  3. Visioner om kulturhus. Kirkens plads i denne sammenhæng. Nedsættelse af fællesudvalg.

   

  4. Konfirmationsforberedelse 2016/17

  Hold, tidspunkter og transport.

   

  5. Adgang for handicappede, Lejrskov Kirke. Status.

   

  6. Kalender. Kommende arrangementer.

   

  7. Afløsning for organist.  

   

  8. Orientering fra udvalgene:

  a.    Personalet

  b.    Kirke- og kirkegård

  c.    Kontaktperson

  d.    Mødeudvalg

   e.   Korudvalg. Korets status og fremtid.

   f.    Præstegård

   g.   Menighedsplejen

   

  9. Lysestager til bænkegavle. Billeder og priser fremlægges.

   

  10. Hjertestarter ved kirkerne?

   

  11. Kirkebil. Hvilken ordning har vi?

   

  12. Næste mødedato ændres?

   

  13. Emner til næste møde

   

  14. Eventuelt

   

  Lejrskov 8. marts 2016

   

  Underskrifter:

    

   

   

  Nyt begyndelsespunkt på dagsordenen: Hanne Refshauge McCollin orienterede om provstiets projekt Godt i Gang. Hvordan forbedrer vi et nyvalgt menighedsråds opstart efter valget. Erfaringsopsamling og –deling skal være en hjælp til nye menighedsråd. Inddeling i grupper og debat om gode og dårlige erfaringer i forbindelse med nyvalgte menighedsråds arbejde. Måske er det en god idé med en erfaringsopsamling som optakt til næste møde?

  1. Godkendt.

  2. Årsregnskab 2015 omdelt og gennemgået. Godkendt. Regnskabet afleveret den 8. marts 2016 kl. 22:19.

  3. Vi går videre med det fælles projekt. Fire medlemmer fra menighedsrådet deltager Sussi, Jens Jørgen, Asger og Niels er med i et fælles udvalg.

  4. Vi sender et brev til provstiet og skoledirektøren, hvor vi kræver, at der findes en løsning på den uhensigtsmæssige fordeling af tidspunkter for konfirmationsforberedelsen næste år.

  5. Skitse fremlægges på næste møde.

  6. Gennemgået

  7. Vi arbejder videre med at etablere et samarbejde om organistafløsning.

  8 a.

  b. Nyt lydanlæg etableres i Jordrup, og der indkøbes to headset-mikrofoner, en til hver kirke.
  Varmeanlægget i Jordrup Kirke repareres til april, så det kan komme op på fuld styrke igen.
  Ny affugter anskaffes til Jordrup Kirke. Muren omkring kirkegården trænger til reparation. Hvad kan murkronen afdækkes med?
  Reparation af stendiget omkring kirkegården i Lejrskov. Tilbud indhentes.

  c. MUS samtalerne fastsættes snarest.

  d. Sogneudflugt. Udvalg nedsættes til at forberede udflugten.

  e. Ansættelsesforholdet med korleder skal på plads. Rigtig stor tilslutning til børnekoret. J

  f. Brændeovnen kan skrottes med præmie på 2.000 kr.
  Der bevilges en ny, som installeres.

  g. Menighedsplejen skal fremover fungere under provstiet. Næste møde her tirsdag den 15. marts. fra kl. 16

  9. Der indkøbes lysestager til hver anden bænkegavl i begge kirker og der sættes bøsninger i alle gavle.

  10. Udsættes til næste møde.

  11. Udsættes til næste møde.

  12. Ny mødedato: 12. april.

  13. Erfaringsopsamling med henblik på det kommende nyvalgte menighedsråds arbejde. 

  Spørgsmål til det årsregnskabet 2015.
  Skitse til adgangsforhold fremlægges.
  Hjertestarter.
  Kirkestien.
  Kirkegårdsmur i Jordrup

  Kirkebil

  14. 13. september er der orienteringsmøde over hele landet i forb. med det kommende menighedsrådsvalg.

   

   

   

   

    

    

   Referat af menighedsrådsmøde den 10. december 2015

   Der indkaldes til

   Dato: Torsdag

   Blad nr.

   menighedsrådsmøde i

    

    

   D. 10. december 2015

   Formandens initialer:

   A.C.

   Lejrskov Præstegård

   Kl. 19.00

   Afbud: Annie. Suppleant Poul indkaldt

   Dagsorden

   Beslutning

    

   1.Godkendelse af dagsorden.

    

   2. Gennemgang af uddelte nøgler til kirker og præstegård. Hvem skal have hvilke nøgler?

   Medbring gerne de nøgler, du har.

    

   3. Fugt i kirkerne. Hvad gør vi?

    

   4. Personregisterfører/sekretær

   Ansættelsesbrev og arbejdsbeskrivelse.

    

   4.a. Provstiudvalgets bemærkninger til revisionsprotokollatet

    

   5. Menighedsrådsvalg 2016.

    

   6. Kommende mødedatoer.

    

   7. Kalender

    

   8. Orientering fra udvalgene:

   a.    Personalet

   b.    Kirke- og kirkegård

   c.    Kontaktperson

   d.    Mødeudvalg

    e.   Korudvalg

    f.    Præstegård

    g.   Menighedsplejen

    

   9. Emner til næste møde

    

   10. Eventuelt

    

   11. Lukket punkt. Ansættelse af organist.

    

   Lejrskov d. 10. december 2015

    

   Underskrifter:

     

    

    

   1. godkendt med tilføjelse af 4.A

    

   2. Nøgler gennemgået. Ingen nøgler bortkommet.

    

   3. Behov for ny affugter i Jordrup Kirke. Ejner indkøber.

   Rel. fugtprocent ikke for høj i Lejrskov Kirke.

    

   4. Vi ansætter Jane og der udarbejdes arbejdsbeskrivelse og ansættelsesbrev. Niels iværksætter.

    

   4 a. Provstiudvalgets bemærkninger tages til efterretning.

    

   5. Orientering og drøftelse.

    

   6. Tirs. 26. jan. 2016; ons. 2. marts; tors. 14. april; tors. 19. maj;

   0ns. 22. juni.

    

   7. Reception 13. dec.; Asger prøver at finde akkompagnement til orgelet juleaften.

    

   8. a. Sygemelding på kirkegården til Ejner. Længerevarende meldes til Knud.

   b. Rentokil har sprøjtet mod fluer i Jordrup Kirke.

   Lyseg plantet udenfor Lejrskov kirkegård.

   Forbedring af adgang for bevægelseshæmmede i Lejrskov Kirkes vestgavl drøftet. Løs rampe en mulighed. Behov for nemmere adgang er større i Jordrup.

   d. Næste møde 21. jan. kl. 16:30.

   f. Ombygningen forventes færdig ultimo uge 51.

    

   9. Handicapadgang til Lejrskov Kirke.  

   Vision om kulturhus. Er der mulighed for at etablere fælles faciliteter / mulighed for fælles brug af faciliteter? Hvad vil vi.

    

   10. Intet.

    

   11. Ansøgerne kontaktes.

    

   Referat august 2015

   Alle mødt. Henning mødt i stedet for Ejnar B.P.

   Joan er referent.

   1. Dagsorden godkendt

   1a. Kvartalsrapporten blev godkendt.

   2. Asger orienterede om fællesmødet med Harte/Bramdrup vedr. organist samarbejdet.

   3. Afskedsgudstjenesten/reception for Karen blev planlagt og opgaver uddelegeret.

   4. Knud Leth kontakter en arkitekt som vi tidligere har anvendt i forbindelse med præstegårdens       renovering.  Ejnar E.kontakter provsten til fælles besigtigelse  af præstegården for at klarlægge       hvad der skal laves.

   5. Kalender    Næste menighedsrådsmøde ændret til den 29.9 kl.19.00

       Sogneudflugten i år er blevet aflyst p.gr.a  ansættelse af ny præst.

   6. Emner til næste møde bliver renovering af præstegården. Kræves der hurtige beslutninger         mailes der rundt. 

   7. Orientering fra udvalgene

      a. Intet nyt fra personalet

      b. APV i Jordrup Kirke. Mangler bliver udbedret af Arndahl. Mange ting er der allerede rettet op        på.  Ruth gennemgik manglerne og udbedringerne.

          Ejnar E. fortæller der er sprøjtet for alger på murværk og tage på Lejrskov Kirke samt                kirken er blevet kalket.

          Der såes græs og plantes lindetræer nord for kirken.

          Ejnar får tilbud hjem på jordvarmeanlæg.

      c. Asger er pt. valgt som kontakt person.

      d. Se efterårets arrangementer på hjemmesiden og i Fynslund magasinet.

      e. Asger kontakter organisten i Harte Kirke vedr.  opstart af kirkekoret.

         Evt. kontakt til musikskolen i Kolding.

      f. Præstegården er gennemgået.

      g. Der er en fin artikel i Fynslund magasinet om menighedsplejen.

   8. Evt. Invitation fra Fynslund Hallen vedr. kulturhus.  Asger og Jens Jørgen deltager.

       Provstiets budgetmøde foregår i Brændkjær kirken den 27.8.15 kl. 19.00

       Asger og Ejnar E. deltager

         

   Referat september 2015

   Afbud fra Annie Therkelsen. Derudover deltager præsterne Lene Thiim og Elon Jepsen.

   1. Dagsorden godkendt.

   2. Konfirmand undervisningen starter den 5.11 om eftermiddagen ved skolepræst Lene Thiim         med     en velkomst gudstjeneste den 8.11 i Lejrskov Kirke kl.14.00 og efterfølgende                sammenkomst i       konfirmandstuen.  Lene kontakter Karen Søe vedr. navne på de          kommende konfirmander.

   3. Kalenderen blev gennemgået.

       Vi forventer at have en ny præst ansat inden julens gudstjenester. Gudstjeneste tiderne vil       blive annonceret i Lunderskov ugeavis og  på kirkernes hjemmeside.

   4. Organiststilling beskrivelsen blev drøftet og tilrettet. Elon Jepsen læser korrektur.

       Stillingen opslåes på hj.siden, i organistbladet, på Løgumkloster kirke/musikskole, på jobnet       og i Fredericia dagblad samt Vejle Amts Folkeblad.

   5. Karen Hansen er ansat som midlertidig organist.

   6. Fremover bliver regningen på gravstedsvedligehold udsendt forlods.

   7. Jordvarmeanlæg påbegyndes i morgen 30.9. Renoveringen af præstegården er projekteret og     tilbud modtages den 8.10.15 

   8. Der arbejdes fortsat på kirkesti projektet. Nye løsningsforslag drøftes.

   9. En revideret gudstjenesteplan samt kommende arrangementer sendes til Vibe fra 4F

   10.Kalenderen blev gennemgået

   11. Der arbejdes videre med igangværende projekter.

   12. a Snerydning ligger hos Ejnar B.P og Henning

         b.Der kigges op fugerne i Jordrup Kirke. Luftfugtigheden er stadig for høj fortæller Ruth.

           Lindetræerne på Lejrskov Kirkegård  undersøges på mandag fortæller Ejnar E.

           Det er  svært at høre præsten i Jordrup Kirke fortæller Ejnar E.   Dårlig akustik.

         c. Intet nyt fra kontakt personen.

         d. Første arrangement i efteråeret bliver den 28.10 med Naser Khader. Vi forventer stort               fremmøde.

         e. Intet nyt fra korudvalget.

         f. Ejnar E. sørger for nøgler til håndværkerne.

         g. Intet nyt fra menighedsplejen.

   13     Intet under evt.

    

    

         Målsætning og handleplan Lejrskov og Jordrup Kirker

     KALENDER

     Kalender

     Oktober

     Tirsdag 30. kl. 14:30              Gudstjeneste, Toftegården m. nadver

     Onsdag 31. kl. 19:00              Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

     November

     Torsdag 1. kl. 19:30               Sangaften med Erik Sommer, konfirmandstuen

     Søndag 4. kl. 10:30               Allehelgensgudstjeneste, Jordrup Kirke. Børnekorene   medvirker.

     Søndag 4. kl. 14:00                Allehelgensgudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Tirsdag 6. kl. 9:30                  Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

     Søndag 11. kl. 10:30              Gudstjeneste, Jordrup Kirke

     Lørdag 17. kl. 10:30               Familieskrål, Lejrskov Kirke

     Søndag 18. kl. 9:00                Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. Elon Jepsen

     Søndag 25. kl. 9:00              Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

     Tirsdag 27. kl. 14:30               Gudstjeneste, Aktivitetscentret Toftegården

     December

     Søndag 2. kl. 10:30                 Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning, Lejrskov Kirke. Børnekorene medvirker

     Tirsdag 4. kl. 9:30                   Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

     Tirsdag 4. kl. 19:00                 Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

     Torsdag 6. kl. 19:00                 Simone og Søren Dahl julekoncert, Lejrskov Kirke

     Søndag 9. kl. 16:00                 Julens læsninger, Jordrup Kirke

     Søndag 16. kl. 10:30                Gudstjeneste, Lejrskov Kirke, kirkekaffe

     Søndag 23. kl. 10:00                Gudstjeneste, Lejrskov kirke. Sendes direkte på DR P1,

     Mandag 24. kl. 10:00                Julegudstjeneste, Aktivitetscentret Toftegården

     Mandag 24. kl. 13:00                Julegudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Mandag 24. kl. 14:30                 Julegudstjeneste, Jordrup Kirke

     Mandag 24. kl. 16:00                  Julegudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Tirsdag 25. kl. 14:00                  Gudstjeneste, Jordrup Kirke

     Tirsdag 25. kl. 15:30                  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Mandag 31. kl. 14:00                  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Mandag 31. kl. 15:30                  Gudstjeneste, Jordrup Kirke

     Januar

     Søndag 6. kl. 10:30                     Helligtrekongersgudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Søndag 13. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Jordrup Kirke

     Søndag 20. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

     Torsdag 24. kl. 19:30                    Jacob Birkler, tidl. Form. for Etisk Råd. Foredrag i konfirmandstuen

     Søndag 27. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Jordrup Kirke

      

     Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai